തിരുവനന്തപുരത്ത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ പിതാവ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ പിതാവ് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി കൊണ്ട് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു