നരബലിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്തൊക്കെ?

നരബലിക്ക് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെന്തൊക്കെ?