ഒറ്റക്കൈയിൽ ഹാൻഡിൽ നിയന്ത്രിച്ച് ഫായിസ് ചവിട്ടിക്കയറിയത് രാജ്യത്തിന്റെ നെറുകയിൽ

ഒറ്റക്കൈയിൽ ഹാൻഡിൽ നിയന്ത്രിച്ച് ഫായിസ് ചവിട്ടിക്കയറിയത് രാജ്യത്തിന്റെ നെറുകയിൽ