മാനസികമായി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് തന്നെ തോന്നി - ഭാവന

മാനസികമായി മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ശരി എന്ന് തന്നെ തോന്നി - ഭാവന