‌മുക്കം അഗസ്ത്യൻമുഴി അങ്ങാടിയിലാണ് രണ്ടുമാസമായി വെള്ളം പാഴാകുന്നത്. പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിട്ടിയും കരാറുകാരനും.

‌മുക്കം അഗസ്ത്യൻമുഴി അങ്ങാടിയിലാണ് രണ്ടുമാസമായി വെള്ളം പാഴാകുന്നത്. പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് വാട്ടർ അതോറിട്ടിയും കരാറുകാരനും.