വേമ്പനാട് കായലിന്‍റെ മനോഹരക്കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാം വെറും 40രൂപയ്ക്ക്; ഹിറ്റായി വാട്ടർ ടാക്സി

വേമ്പനാട് കായലിന്‍റെ മനോഹരക്കാഴ്ചകള്‍ ആസ്വദിക്കാം വെറും 40രൂപയ്ക്ക്; ഹിറ്റായി വാട്ടർ ടാക്സി