സഭയ്ക്കുള്ളിലല്ല, ഇനി പ്രതിപക്ഷ സമരം പുറത്ത് !!! വക്രദൃഷ്ടി

സഭയ്ക്കുള്ളിലല്ല, ഇനി പ്രതിപക്ഷ സമരം പുറത്ത് !!! വക്രദൃഷ്ടി