നവജാതശിശു മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഏഴ് വയസുകാരനുമായി അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി

നവജാതശിശു മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഏഴ് വയസുകാരനുമായി അമ്മ കിണറ്റിൽ ചാടി ജീവനൊടുക്കി