പ്രാണനെടുക്കുന്ന പ്രണയം; പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നു തള്ളുന്ന പക

പ്രാണനെടുക്കുന്ന പ്രണയം; പെൺകുട്ടികളെ കൊന്നു തള്ളുന്ന പക