കയറിൽ കുരുങ്ങി കുഴിയിൽ പതിച്ച് ദാരുണാന്ത്യം; രാമക്കൽമേട്ടിലെ 'സുൽത്താൻ' ഇനിയില്ല

കയറിൽ കുരുങ്ങി കുഴിയിൽ പതിച്ച് ദാരുണാന്ത്യം; രാമക്കൽമേട്ടിലെ 'സുൽത്താൻ' ഇനിയില്ല