ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപിയിൽ രാജി തുടരുന്നു; പാര്‍ട്ടി വിട്ട എംഎൽഎമാർ എട്ടായി

ഉത്തർപ്രദേശ് ബിജെപിയിൽ രാജി തുടരുന്നു; പാര്‍ട്ടി വിട്ട എംഎൽഎമാർ എട്ടായി