ലക്ഷദ്വീപ് രക്ഷപ്പെടുമോ?

ലക്ഷദ്വീപ് രക്ഷപ്പെടുമോ? എന്നാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കും പറയാനുണ്ട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത്.