എന്തിനാണ് പിണറായിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് - രമേശ് ചെന്നിത്തല

എന്തിനാണ് പിണറായിയെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് - രമേശ് ചെന്നിത്തല