ചീറ്റകൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാം ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ

ചീറ്റകൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാം ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയിലൂടെ