ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ലോകത്ത് കാണിച്ച് കൊടുക്കാനായെന്ന് ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ

ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് ലോകത്ത് കാണിച്ച് കൊടുക്കാനായെന്ന് ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ