രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രണ്ടും കല്പിച്ചാണ് തരൂർ

രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രണ്ടും കല്പിച്ചാണ് തരൂർ