സമാജ് വാദി പാർട്ടി മുൻ എംപി അതീഖ് അഹമ്മദും സഹോദരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു

സമാജ് വാദി പാർട്ടി മുൻ എംപി അതീഖ് അഹമ്മദും സഹോദരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു