ശശി തരൂർ ഊതിവീർപ്പിച്ച ബലൂണോ ? തരൂരിനെ ഒതുക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ നടക്കുന്നത്?

ശശി തരൂർ ഊതിവീർപ്പിച്ച ബലൂണോ ? തരൂരിനെ ഒതുക്കാനുള്ള നീക്കമാണോ നടക്കുന്നത്?