ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പട്ടാഭിഷേകത്തിനൊരുങ്ങി ബ്രിട്ടൻ. ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ പൂർത്തിയായി

ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പട്ടാഭിഷേകത്തിനൊരുങ്ങി ബ്രിട്ടൻ. ചാൾസ് രാജാവിന്റെ കിരീടധാരണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ പൂർത്തിയായി