താങ്ങാണ് തണലാണ് ഈ സൗഹൃദം.. വൈറല്‍ വീഡിയോയിലെ ആ വിദ്യാര്‍ഥി ഇതാ..

താങ്ങാണ് തണലാണ് ഈ സൗഹൃദം.. വൈറല്‍ വീഡിയോയിലെ ആ വിദ്യാര്‍ഥി ഇതാ..