കേരളത്തിൽ 'കൈ' വിട്ട് പോയ കോൺ​ഗ്രസ് മുഖങ്ങൾ

കേരളത്തിൽ 'കൈ' വിട്ട് പോയ കോൺ​ഗ്രസ് മുഖങ്ങൾ