കൊച്ചിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതാര്?

കൊച്ചിയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നതാര്?