സ്ത്രീയെ നഗ്നയാക്കി മര്‍ദ്ദിക്കുകയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

സ്ത്രീയെ നഗ്നയാക്കി മര്‍ദ്ദിക്കുകയും വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ