തൃശ്ശൂരിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം; 8 പേർക്ക് കടിയേറ്റു

തൃശ്ശൂരിൽ തെരുവുനായ ആക്രമണം; 8 പേർക്ക് കടിയേറ്റു