മാളികപ്പുറം സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ

മാളികപ്പുറം സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികള്‍ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ