പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കും. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.