ആശുപത്രി ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണത്തിനായി ഒഴിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി

ആശുപത്രി ചുറ്റുമതിൽ നിർമാണത്തിനായി ഒഴിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി