ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; മത്സരം ജഗ്ദീപ് ധൻകറും മാർഗരറ്റ് ആൽവയും തമ്മിൽ

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; മത്സരം ജഗ്ദീപ് ധൻകറും മാർഗരറ്റ് ആൽവയും തമ്മിൽ