'ശിക്ഷയിൽ തൃപ്തയല്ല, അപ്പീൽ പോകും': നിരാശ തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഉത്രയുടെ അമ്മ

'ശിക്ഷയിൽ തൃപ്തയല്ല, അപ്പീൽ പോകും': നിരാശ തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഉത്രയുടെ അമ്മ