ഉത്രാകേസ് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ

ഉത്രാകേസ് വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ