വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമെന്ന വി.ഡി.സതീശന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂർ- മിന്നൽ വാർത്ത 12.30 PM

വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമെന്ന വി.ഡി.സതീശന്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് ശശി തരൂർ- മിന്നൽ വാർത്ത 12.30 PM