വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെണ്‍വാണിഭം; മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 5 പേർ അറസ്റ്റില്‍

വീട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെണ്‍വാണിഭം; മൂന്ന് സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 5 പേർ അറസ്റ്റില്‍