ചരിത്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 19; 1946ൽ ബ്രിട്ടനെതിരെ ബോംബെയിൽ നാവികർ തെരുവിലിറങ്ങി | Royal Indian Navy

ചരിത്രത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 19; 1946ൽ ബ്രിട്ടനെതിരെ ബോംബെയിൽ നാവികർ തെരുവിലിറങ്ങി | Royal Indian Navy