ഐപിഎല്ലിന് ആവേശവും ആരവവും ഉണരുമ്പോൾ ടീമുകളുടെ പ്രതീക്ഷകളെന്തൊക്കെ?

ഐപിഎല്ലിന് ആവേശവും ആരവവും ഉണരുമ്പോൾ ടീമുകളുടെ പ്രതീക്ഷകളെന്തൊക്കെ?