ഫിറോസ്ക്കാന്‍റെ സങ്കടം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വക്രദൃഷ്ടി

ഫിറോസ്ക്കാന്‍റെ സങ്കടം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? വക്രദൃഷ്ടി