Cordon on Austin Lane as police respond to incident in church gardens

Cordon on Austin Lane as police respond to incident in church gardens in Kirkby