آموزش نرم افزار گوگل ارث پرو---آشنایی با محیط نرم افزار

در قسمت سوم دوره رایگان آموزش گوگل ارث پرو goohle earth pro با محیط این نرم افزار به صورت کامل آشنا خواهید شد. ابزار،پنل و منو به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.