ചരിത്രത്തിൽ 1944 ഫെബ്രുവരി 22; കസ്തൂരി ബായി ഗാന്ധിയെന്ന കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി അന്തരിച്ചു

ചരിത്രത്തിൽ 1944 ഫെബ്രുവരി 22; കസ്തൂരി ബായി ഗാന്ധിയെന്ന കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി അന്തരിച്ചു