സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാന ഭരണാധികാരിയായ മിഖായേൽ ഗോർബച്ചേവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി