صادق قطب زاده قربانی دشمنی‌اش با روس‌ها و روحانیون نزدیک به خمینی شد

علیرضا نوری زاده تحلیل‌گر سیاسی: دلیل قربانی شدن قطب زاده دشمنی با روس‌ها، بستن کنسولگری شوروی در رشت و اخراج روس‌ها از رشت و اصفهان همچنین توهین های پی در پی به روحانیون از جمله بهشتی و ‌رفسنجانی بود.