എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ സൂചന സമരം നടത്തും

എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതര്‍ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നില്‍ സൂചന സമരം നടത്തും