അമ്പലപ്പുഴയിലെ കൃഷി നാശം; നഷ്ടം വിലയിരുത്താൻ ഡ്രോൺ പരിശോധനയാരംഭിച്ചു

അമ്പലപ്പുഴയിലെ കൃഷി നാശം; നഷ്ടം വിലയിരുത്താൻ ഡ്രോൺ പരിശോധനയാരംഭിച്ചു