Hộ kinh doanh gặp khó khi du khách không được vào phố đường tàu