ശശി തരൂരിന്റെ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരൻ; മിന്നൽ വാർത്ത (21-11-2022)

ശശി തരൂരിന്റെ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ മുരളീധരൻ; മിന്നൽ വാർത്ത (21-11-2022)