ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് കാണാന്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി

ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് കാണാന്‍ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി