യൂറോ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ലിച്ചിൻസ്റ്റണിനെ തോൽപ്പിച്ച് പോർച്ചുഗൽ

യൂറോ യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ലിച്ചിൻസ്റ്റണിനെ തോൽപ്പിച്ച് പോർച്ചുഗൽ