സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തെ സംഗീത ആൽബത്തിലൂടെ വരച്ചു കാണിച്ച് മൈത്രി

സാമൂഹിക പ്രശ്നത്തെ സംഗീത ആൽബത്തിലൂടെ വരച്ചു കാണിച്ച് മൈത്രി