കൂട്ടിയത് കൂട്ടിയത് തന്നെ, അതീന്ന് നയാപൈസ സർക്കാർ കുറയ്ക്കൂല്ല

കൂട്ടിയത് കൂട്ടിയത് തന്നെ, അതീന്ന് നയാപൈസ സർക്കാർ കുറയ്ക്കൂല്ല