കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?