പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂർ ഈ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.അവർ തിരുമ്മലിനും മറ്റുമായി പോയ വൈദ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നരബലി നടന്ന മണ്ണാണത്

പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂർ ഈ ദിവസം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല.അവർ തിരുമ്മലിനും മറ്റുമായി പോയ വൈദ്യന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നരബലി നടന്ന മണ്ണാണത്